Meet Ups

           Amdanon ni       Cyfarfodydd     Pecyn Cymorth  Blog     Cysylltwch â'r

(For Welsh translations see below - Am gyfieithiadau Cymraeg gweler isod)

 

A plan for the 12 months has been made, however this is only a draft idea and is flexible to to wishes and ideas from the group.

 

Meet ups will be every 2 weeks at Aberystwyth arts Centre 26 weeks in total times 9.30am- 12:30. Structure of meet ups will be similar for each session. During the two hour child free time a 'theme or topic will be explored' (10 guest speakers will be invited throughout the year)the following week a feed back session involving adding to the mothers individuals journal a small budget will be available but materials are the responsibilities of mothers. will feed into the creation of the tool kit and exhibition.)

 

9:30am -10.30 meet/ welcome/coffee/tea/sign in/housekeeping/Today's theme announced (children and babies are the mothers responsibility, a play area will be set up with toys and books etc)

 

10:30 – 12:30 Two hours child free time – discussions, guest speakers/ workshop. Following session- adding to their individual journals, evaluation of group sessions and feedback video diary.

 

12:30 – 1:30 Lunch together in the cafe

 

Week 1 launch of Mam Triban

 

Presentation about the project and thank you to funders and supporters from Joanna Bond founder of mam Triban. With special guest speakers from artist Zoe Gingell (mothersuckers) an overview of their project Parental body and feedback from there recent Symposium Maternal attitude(to be confirmed) The launch will be filmed and broadcast live on facebook, the film will also be available to watch again on the Mam Triban website.

 

Week 2 and guest Elise Davison: Get to know each other session Theatre workshop exploring challenges and solutions by Elise Davison- Artistic Director of taking Flight Theatre Currently working on Right Way Up with Susan Kingman which is a play about early parenthood.

 

Week 3– Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 4 discussion navigating making and mothering- what workshops or quest speakers would be good to help us understand these challenges, a list of suggestions made by Joanna, but ultimately the group will decide.

 

Week 5 continuing with the discussion how artist navigating making and mothering – also journaling and recording conversations.

 

(list of people including business wales have been contacted with suggestions of workshops or quest speakers to attend our sessions)

 

Week 6– Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 8 guest Miranda whall - Navigating making and mothering. How as mother artists are we trying to make a successful living by creating art? Miranda Whall a multi- disciplined, award winning artist mother and lecturer at Abrystwyth University.

 

Week 9 Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 10 and guest Fern Smith : Fern Smith is a Creative Wales award winner will offer Coaching for Change in today’s economic climate to support the artists.

 

Week 11- Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 12 and guest Helen Henley - How do you keep going while mothering and also running and business? Helen is a intentionally renowned business coach entrepreneur and mother of five children ages 13 -7 years.

 

Week 13 Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 14 and guest Lindsay Cardwell Self Care During Motherhood Talk and workshop.

 

Week 15 - Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 16 and guestR osilind Davies: Specialist Art Business advice from author of what they didn’t teach you at at art school.

 

Week 17 -Adding to journal and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 18 business wales – business wales Exploring sustainability and creating a constitution of the project. How the group will continue after funding, avenues of funding explored.

 

Week 19 Adding to journal/toolkit and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 20 guest Alice Briggs Approaching galleries and applying for residencies. Alice is the curator of Ceredigion museum and artist mother. Exploring the best way to approach a gallery for an exhibition.

 

Week 21 Adding to journal/tool kit and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

Week 22 guest speaker claire Johnston Can art work created about motherhood be beneficial to all mothers artists and non artist in overcoming some of the challenges that face motherhood? Researcher

 

Claire Johnson from Bristol University has been researching the positive effects showing non artist works created about motherhood. We will look at her research and talk about how we can reach a wide audience though our art.

 

Week 23 Adding to journal explore using your direct experience as a mother to create art that may help non artist and evaluation of group sessions and feedback video diary

 

week 24 Artists who have a Collaborative family practice- discussion around involving children in their art making enabled them as a way to continue to make art and attracted funding and galley attention.

 

Week 25 Adding to journal/tool kit and evaluation of group sessions and feedback video diary making work where the children are present with childminders will also be present.

 

Week 26 Exhibition selection and preparations final evaluation of group project.


Mae cynllun ar gyfer 12 mis wedi ei greu, fodd bynnag, syniad drafft yn unig yw hwn ac mae hyblygrwydd ar gyfer dymuniadau a syniadau’r grwp.


Bydd cyfarfodydd bob pythefnos yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystywth am gyfanswm o 26 wythnos rhwng 9.30yb a 12.30yp. Bydd strwythur y sesiynau yn debyg ar gyfer bob sesiwn. Yn ystod y ddwy awr o amser heb y plant bydd ‘thema neu bwnc yn cael ei archwilio’ (Bydd 10 siaradwr gwadd yn cael eu gwahodd drwy gydol y flwyddyn) yr wythnos ganlynol bydd sesiwn adborth a fydd yn golygu ychwanegu at gofnodion unigol mamau. Bydd cyllideb fechan ar gael ond cyfrifoldeb y mamau fydd deunyddiau. Bydd hyn yn bwydo i fewn i greu y fasged arfau a’r arddangosfa).


9:30yb – 10.30yb cwrdd/croeso/coffi/te/arwyddo i fewn/rheolau ty/Cyflwyno sesiwn heddiw (Cyfrifoldeb mamau fyddd plant a babanod, bydd ardal chwarae gyda thegannau a llyfrau ayyb yn cael ei greu).


10.30yb-12.30yp Dwy awr heb y plant – trafodaethau, siaradwyr gwadd/gweithdy. Sesiynau dilynol – ychwanegu at eu cofnodion personol, gwerthuso sesiynau’r grwp a chreu dyddiadur adborth drwy gyfrwng fideo.


12.3-yp-1.30yp Cinio gyda’n gilydd yn y caffi


Wythnos 1 lawnsiad Wythnos 1 Mam Triban


Cyflwyniad am y cynllun a diolch i noddwyr a chefnogwyr gan Joanna Bond sefydlwraig Mam Triban. Gyda siaradwraig wadd arbennig, Zoe Gingell (Mothersuckers) yn rhoi trosolwg o’u prosiect Parental Body ag adborth o Symposium Maternal Attitude diwedddar (i’w gadarnhau). Bydd y lawnsiad yn cael ei ffilmio a’i ddangos yn fyw ar Facebook, bydd y ffilm hefyd ar gael i’w gwylio eto ar wefan Mam Triban.


Wythnos dau gyda’r ymwelydd Elsie Davison: Sesiwn dod i adnabod eich gilydd


Gweithdy theatr yn ymchwilio i heriau a datrysiadau gan elsie Davison – Cyfarwyddwraig Artistig Theatr Taking Flight, sy’n gweithio ar hyn o bryd ar Right Way Up gyda Susan Kingman sy’n ddrama am ddyddiau cynnar bod yn rhiant.


Wythnos 3 Ychwanegu at y cofnod a gwerthuso sesiynau grwp a dyddiadur adborth drwy gyfrwng fideo.


Wythnos 4 trafodaeth 

Llywio gwneud a bod yn fam – pa weithdai neu siaradwyr gwadd fyddai’n dda i’n helpu ni i ddeall yr heriau hyn, rhestr o awgrymiadau gan Joanna, ond y grwp fydd yn penderfynnu yn y pen draw.


Wythnos 5 parhau a’r drafodaeth am sut y gall artistiaid lywio gwneud a bod yn fam – hefyd cofnodi a recordio sgyrsiau.


(rhestr o bobl yn cynnwys Busnes Cymru dyn ni wedi cysylltu a nhw gydag awgrymiadau am weithdai neu siaradwyr gwadd i ymweld a’n sesiynau)


wythnos 6 Ychwanegu i’r cofnodion a gwerthuso sesiynau grwp a rhoi adborth drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


Wythnos 8 ymwelydd Miranda Whall - 


Llywio i greu a bod yn fam. Sut, fel mamau sy’n artistiaid ydyn ni’n trio gwneud bywoliaeth lwyddianus drwy greu celf? Mae Miranda Whall yn fam ac yn artist aml-ddisgyblaethol,sy wedi ennill gwobrwyau ac yn ddarlithwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Wythnos 9 Ychwanegu i’r cofnodion a gwerthuso sesiynnau grwp a rhoi adborth drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


Wythnos 10 gyda’r ymwelydd Fern Smith :


Mae Fern Smith wedi ennill gwobrau Cymru Creadigol a bydd hi’n cynnig bugeilio er newid yn hinsawdd economaidd heddiw er mwyn cefnogi artistiaid.


 Wythnos 11


Ychwanegu at gofnodion a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.

 

Wythnos 12 gyda siaradwraig wadd Helen Henley - 


Sut dych chi’n cadw’i fynd tra’n gofalu am blentyn a hefyd rhedeg eich busnes? Mae Helen yn hyfforddwr busnes sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, yn fenyw fusnes ac yn fam i bump o blant rhwng 7 a 13 oed.


Wythnos 13


Ychwanegu at gofnodion a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


Wythnos 14 gyda siaradwraig wadd 

Gofalu am eich hunan tra’n bod yn fam a gweithdy.


 Wythnos 15- 


Ychwanegu at gofnodion a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


 Wytnos 16 gyda siaradwraig wadd 


Cyngor Busnes Celf Arbenigol gan awdures ‘What they didn’t teach you at School’.


Wythnos 17 -


Ychwanegu at gofnodion a gwerthuso drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


Wythnos 18 Busnes Cymru 

Ymchwilio i gynaladwyedd a chreu cydosodiad o’r prosiect. Sut fydd y grwp yn parhau ar derfyn y cyfnod cyllido, ymchwilio i ddulliau o gyllido.


Wythnos 19 


Ychwanegu at gofnodion/basged arfau a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


Wythnos 20 siaradwraig wadd Alice Briggs – Siarad ag orielau ag ymgeisio am waith cyfarhosol. 


Mae Alice yn guradur yn Amgueddfa Ceredigion ac yn fam sy’n artist. Ymchwilio i’r dulliau gorau o siarad ag orielau ar gyfer arddangosfa.


Wythnos 21


Ychwanegu at gofnodion/basged arfau a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.


 Wythnos 22 siaradwr


All gwaith celf wedi ei greu am fod yn fam fod yn fanteisiol i bob mam sy’n artist a rhai sy’ ddim yn artistiaid o ran goresgyn rhai o’r heriau sy’n ein wynebu drwy fod yn fam? Mae’r ymchwilydd Claire Johnson o Brifysgol Bryste wedi bod yn ymchwilio i effeithiau positif dangos gwaith celf am fod yn fam i bobl sy’ ddim yn artistiaid. Byddwn yn edrych ar ei hymchwil ac yn siarad am sut y gallwn gyrraedd cynulleidfa ehangach drwy’n celf.


Wythnos 23


Ychwanegu at gofnodion ac ymchwilio defnyddio eich profiad uniongyrchol fel mam i greu celf a allai helpu rhai sy ddim yn artistiaid a gwerthuso’r sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo.

Wythnos 24 Artistiaid sy’n ymarfer yn gydweithredol fel teulu


Trafodaeth o gwmpas cael plant i ymuno yn eu gwiath celf gan barhau i wneud gwaith celf a denu cyllud a sylw orielau.


Wythnos 25 


Ychwanegu at gofnodion/basged arfau a gwerthuso sesiynau grwp drwy gyfrwng dyddiadur fideo a gwneud gwaith lle mae plant yn bresennol gyda’r gofalwyr plant.


Wythnos 26 


Dethol ar gyfer arddangosfa a paratoadau terfynol ar gyfer gwerthusiad o’r prosiect grwp.

Copyright @ All Rights Reserved