About Us

           Amdanon ni       Cyfarfodydd     Pecyn Cymorth  Blog     Cysylltwch â'r

  

"To me art is about expression, intense feelings, experiences, chaos richness, I would use the same words to describe motherhood , a woman should be able to find full empowerment during this time as a human and an artist

 

Starting from this awareness then we can try to create more infrastructures that facilitate a woman in pursuing her career while nurturing her practice as a mother"

- Dyana Gravina founder and director Pro create

 

"An Artist Residency in Motherhood is the reframing of parenthood as a valuable site for creative practice, rather than an obstruction to be overcome."

- Lara Clayton founder of “An Artist Residency in Motherhood

(For Welsh translations see below - Am gyfieithiadau Cymraeg gweler isod)

 

Mam Triban is a new group for mother artists in West Wales who want to meet up to share experience of navigating being a mother. We are seeking funding from Cynnal Y Cardi for a pilot project in 2019 at Aberystwyth Arts Centre every fortnight to run a series of meet ups for three hours with two hours childcare on site.

 

Aims

 

To focus on finding some helpful solutions to the barriers facing mothers who are also artists to help them build and combine their role as mothers with their artistic practice.

 

Build a network for communication and sharing online and off.

 

Create a local and international community.

 

To learn from each other, support each other.

 

Help reduce isolation and depression.

 

Empowering mothers and help build their resilience as an artist mother.

 

Develop new skills by learning from peers and inspirational speakers and workshops.

 

Create a journal and free tool kit

 

Exhibition of the journals and tool kit

 

To develop sustainability

 

Workshops talks, journaling and tool kit

 

At the meet ups we intend to invite speakers and and run workshops. Every workshop or talk will help actively tap into the mothers creativity to find solutions to challenges. An example of workshops is the Maternal journal.

 

Maternal Journal was an interdisciplinary collaborative project, produced by artist and midwife Laura Godfrey-Isaacs, which explored the therapeutic potential of journaling as a way to promote wellbeing and positive mental health for pregnant women and new mothers.

 

Throughout the 26 weeks months mothers will be working on their journals, this will be a creative record of the time. Selected artwork, writings, stories and resources, information from workshops and speakers will be compiled to create a free online downloadable tool kit. It is our hope this will be a valuable tool kit for any artist /creative mothers of any age and a lasting legacy for the group.

 

Sustainability

 

We believe the project is an important and much needed one, and does have potential to exist. During the year we will be exploring ways that this group can continue.

 

Ways it could contiue...

 

* Aberystwyth Arts centre have gifted us a free space that will continue until further notice.

 

* Membership that will cover the cost of the crech

 

* Further funding from other sources such as Laura Ashley, crowd funder.

 

With the support form Cynnal y Cardi Joanna Bond feels excited to facilitate the group and be part of their journey, helping to overcome any fear that a mother can't be good mother and a successful artist, but they she can do both. “in terms of education and child development when the mother is doing what she loves doing, it entitles the child to do what they love doing to” - Vraja stinner Child care professional

 

What we hope to get out of this piolt

 

Building a stronger network and community

 

Empower mothers who are also artists with new skills

 

Create a free tool kit

 

Develop and explore sustainability.

 

 

 


Mae Mam Triban yn grwp newydd ar gyfer artistiaid sy’n famau yng Nghorllewin Cymru sy’ am gwrdd er mwyn rhannu eu profiadau o lywio bod yn fam. Dyn ni’n ymgeisio am gyllid wrth Cynnal y Cardi ar gyfer prosiect peilot yn 2019 i’w gynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau yn aberystwyth bod pythefnos er mwyn rhedeg cyfres o gyfarfodydd teirawr gyda dwy awr o ofal plant ar y safle.

Amcanion...


Er mwyn ffocysu ar ddod o hyd i ddatrysiadau cynorthwyol i’r rhwystrau sy’n wynebu mamau sy’ hefyd yn artistiaid i’w help nhw i adeiladu a chyfunol eu rol fel mam gyda’u gwaith artistig


Adeiladu rhwydwaith ar gyfer cyfathrebu a rhannu ar lein ac oddi ar lein.


Creu cymuned leol a rhyngwladol.


I ddysgu wrth ein gilydd, cefnogi ein gilydd.


Helpu lleihau unigrwydd ag iselder.


Arfogi mamau a’u helpu i adeiladu eu gwrthneidiaeth fel mam sy’n artist.


Datblygu sgiliau newydd drwy ddysgu wrth gyfoedion a siaradwyr ysbrydolgar a gweithdai.


Creu cofnod a basged offer am ddim


Arddangosfa o’r cofnodion a’r fasged offer


I ddatblygu cynaladwyedd

 

Gweithdai â siaradwyr, cofnodi a basged offer


Yn y cyfarfodydd rydym yn bwriadu gwahodd siaradwyr a rhedeg gweithdai. Bydd pob gweithdy neu araith yn helpu’n weithredol i gyffwrdd a chreadigrwydd mamau a datrys heriau. Enghraifft o weithdy yw Cofnodi Mamol.


Roedd Cofnodi Mamol yn brosiect rhyngddisgyblaethol, cydweithredol, wedi ei gynhyrchu gan yr artist a’r fydwrig Laura Godfrey-Isaacs, sy’n ymchwilio i botensial therapiwtig cofnodi fel dull o ddyrchafu lles a iechyd meddwl positif ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd. Drwy gydol y 26 wythnos bydd mamau yn gweithio ar eu cofnodion, bydd hyn yn record greadigol o’r cyfnod. Bydd gwaith celf detholedig, gwaith ysgrifenedig, storiau ac adnoddau yn cael eu casglu at ei gilydd er mwyn creu basged arfau am ddim ar lein a fydd yn lawrlwythadwy. Ein gobaith yw y bydd hwn yn fasged arfau werthfawr ar gyfer unrhyw artist/mamau creadigol o bob oed a fydd yn etifeddiaeth barhaol ar gyfer y grwp.


Sustainability Cynaladwyedd


Dyn ni’n credu bod y prosiect yn un pwysig a bod gwir angen amdano, a bod ganddo’r potensial i fodoli. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn ymchwilio i ffyrdd y gall y grwp hwn barhau.

 

ffyrdd y gallai barhau...


* Mae Canolfan y celfyddydau Aberystwyth wedi rhoi lle i ni am ddim sy’n mynd i barhau am y dyfodol rhagweladwy.


* Aelodaeth a fydd yn talu am gostau’r gofal plant.


* Cyllid ychwanegol o ffrydiau eraill megis cyllido torfol Laura Ashley.


Gyda chefnogaeth o Cynnal y Cardi mae Joanna Bond yn teimlo’n gyffrous i hyrwyddo’r grwp a bod yn rhan o’r daith, gan helpu i oresgyn unrhyw ofnau nad yw hi’n bosib bod yn fam dda ac yn artist llwyddiannus, ond ei bod hi’n gallu gwneud y ddau. “O ran addysg a datblygiad plentyn, pan mae mam yn gwneud beth mae’n caru ei wneud, mae’n awdurdodi plentyn i wneud beth mae nhw’n caru ei wneud hefyd” – Vraja Stinner Gofalwr Plant Proffesiynol.


What we hope to get out of this piolt Beth dyn ni’n gobeithio ei gael allan o’r peilot hwn


Adeiladu rhwydwaith a chymuned gryfach


Arfogi mamau sy’ hefyd yn artistiaid a sgiliau newydd


Creu basged arfau am ddim


Datblygu ac ymchwilio cynaladwyedd


“quotes” “dyfyniadau”


I fi, mae celf yn fwy am fynegiant, teimladau dwys, profiadau, dryswch cyfoeth. Baswn i’n defnyddio’r ‘run geiriau i ddisgrifio’r cyfnod o fod yn fam, dylai menyw allu dod o hyd i drwydded lawn yn ystod y cyfnod hwn fel person a fel artist.


Gan ddechrau a’r ymwybyddiaeth hon gallwn drio creu mwy o isadeiledd sy’n caniatau i fenyw ddilyn ei gyrfa tra’n maethu ei hymarfer fel mam.”


* Dyana Gravina founder and director Pro create


* Dyana Gravina sefydlwraig a chyfarwyddwraig Pro Create


Mae cyfnod artist mewn mamolaeth yn ailstrwythuro bod yn rhiant fel maes werthfawr ar gyfer ymarfer creadigrwydd, yn hytrach na rhwystr i’w oresgyn.


_ Lara Clayton sefydlwr “An Artist residency in Motherhood”

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Copyright @ All Rights Reserved